Evening Star – Modern Luxury MagazineModel Valeria Dmitrienko 
Photography by Rony Shram

Comments