Voodoo Boy – GIA Magazine issue nine
Model Georgi Yankov
Photography by Vasil Germanov

Comments