Pretty in Pastels - Elle Russia

 photo anigif-10.gif 
Model Cordelia Kuznetsova 
Photography by Nikolay Biryukov 
 Styled by Renata Kharkova

Comments