After Galliano – 1Granary Magazine

 photo ranya-after-galliano4.jpg  photo ranya-after-galliano1.jpg  photo ranya-after-galliano2.jpg  photo ranya-after-galliano5.jpg  photo ranya-after-galliano8.jpg  photo ranya-after-galliano3.jpg  photo ranya-after-galliano7.jpg  photo ranya-after-galliano9.jpg  photo ranya-after-galliano6-601x1200.jpg 
Model Ranya Mordanova 
Photography by Nikolay Biryukov 
Styled by Olya Kuryshchuk

Comments